Ekonomi

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
x
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
x Özel denetim talebi olmamıştır.
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
x
1.3.7 – İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
x 1.3.7. kapsamında bir işlem bildirimi yapılmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
x
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
x
1.3.11 – Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
x
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
x
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
x
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu?nda oy haklarını kullanmamıştır.
x Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
x
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
x Azınlık haklarına ilişkin asgari güvencenin TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanıyor olması nedeniyle, azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmekte olup azınlık haklarının esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 – Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
x
1.6.2 – Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
x
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
x
1.6.4 – Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
x
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 – Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
x
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
x Şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası bulunmaması nedeniyle internet sitesinde yer almamaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
x
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
x İnternet sitemizde Şirketimize ait bilgiler Türkçe olarak yayımlanmakta olup Şirketimize İngilizce olarak iletilen bilgi taleplerine İngilizce olarak cevap verilmektedir. Bugüne kadar internet sitemizdeki bilgilerin İngilizce olarak yayınlanmasına yönelik bir talep gelmemiş olup önümüzdeki dönemde talep olması halinde konu tekrar değerlendirilecektir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
x
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
x
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
x
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
x Şirketimizin internet sitesinde Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bilgi Güvenliği ve Kalite yönetimine ilişkin politikalar, Tedarikçi İş Etiği Kuralları ve İş Etiği Kılavuzu yer almaktadır. İş Etiği Kılavuzu Şirketimizin insan kaynakları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer menfaat sahiplerine yönelik politikalara ilişkin genel esasları içermektedir.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
x
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
x
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
x Şirketimizde uygulanan açık kapı politikası, tüm çalışanların katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, anketler ve çalışan bağlılığı çalışma grupları gibi iletişim araçları sayesinde çalışanlarımızın dolaylı olarak yönetime katılımı söz konusu olmakla birlikte bu durum esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle bu iletişimin zaman zaman proje bazlı olması ve şirketin ve çalışanların ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilmesi nedeniyle düzenlenmemiştir. İSG mevzuatına uygun olarak, çalışanlarımız, çalışan temsilcileri aracılığıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu komitelerinde üç lokasyonumuzda da temsil edilmektedir. Fabrikalarda bu komiteler ayda bir, merkez ofisimizde de üç ayda bir düzenli olarak toplanmaktadır. Önümüzdeki dönemde uygulamanın bu şekilde devam etmesi planlanmaktadır.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
x
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
x
3.3.2 – Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
x
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
x
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
x
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
x
3.3.6 – Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
x
3.3.7 – Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
x
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
x
3.3.9 – Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
x
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
x
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
x
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
x
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
x
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 – Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
x
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
x
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
x
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
x
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
x
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
x
4.2.3 – Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
x
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
x
4.2.5 – Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
x
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
x
4.2.8 – Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
x
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25?lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
x Halihazırda yönetim kurulumuzda kadın üye oranının %50 olması nedeniyle şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari bir hedef ve politika oluşturulmasına gerek görülmemiştir. Şirketimizin ‘Çeşitlilik ve Dahil Edicilik’ anlayışı kapsamında kadın çalışan oranı takip edilmekte ve artırılmasıyla ilgili planlamalar yapılmaktadır. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmektedir.
4.3.10 – Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
x
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.
x Şirketimizde her yıl dört adet yönetim kurulu toplantısı fiziken gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu toplantıları hem fiziksel hem de Microsoft Teams aracılığıyla elektronik olarak katılıma müsaade edecek şekilde gerçekleştirilmiş ve üyelerimizce tüm toplantılara %96 katılım olmuştur. e-YKK sisteminin şirketimizde kullanımı için fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir.
4.4.2 – Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
x
4.4.3 – Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
x
4.4.4 – Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
x
4.4.5 – Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
x
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
x
4.4.7 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
x İş yaşamındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında görüşülen faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi’nin bağımsız yönetim kurulu adaylarını değerlendirdiği Aday Gösterme Raporunda değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
x Komitelerin oluşturulmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcut üye sayısı göz önüne alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer alması zorunluluğu doğmuş olup bu durumun komitelerin çalışmalarında herhangi bir aksaklık, uyuşmazlık ve/veya çıkar çatışmasına yol açmadığı gözlemlenmiştir. Komite üyelikleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
x
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
x Komiteler, danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
x
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
x
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
x
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
x Yönetim Kuruluna verilen ücretler genel kurullarda belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır. Genel Kurul?un bilgisine sunulmuş olan Ücretlendirme Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin kişi bazında açıklanması planlanmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264051

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu